José María Guillén Lladó    
Psicología - Alta sensibilidad - Armonización Terapéutica Mente-Cuerpo

PSICOLOGIA


La psicologia ens ajuda a entendre millor la nostra psique, emocions, pensaments, conductes, relacions, conflictes... També pot ajudar-nos a millorar la nostra vida. A optimitzar les nostres capacitats. A augmentar la nostra autoestima i autoconfiança. A millorar com ens sentim interiorment o com ens sentim amb els altres. A reduir l'estrès, els trastorns mentals i emocionals, els seus efectes perjudicials, el dolor, el sofriment...

La psicologia generalista sanitària té el seu camp d'acció en l'àmbit de la salut, podent servir-se de diferent tècniques i enfocaments psicològics. Algunes d'elles tenen una vocació clarament terapèutica, com és el cas de la teràpia cognitiu-conductual, tècnica de referència en l'actualitat. D'altres no tenen aquesta capacitat o funció, però poden contribuir a millorar també el benestar de la persona. Encara que de diferent manera, totes poden contribuir a prevenir, alleujar o resoldres aquests problemes d'indole psicològica cada vegada més habituals en la nostra societat actual. Aplicades adequadament, poden revelar els conflictes existents, ajudar a resoldre'ls, aixó com afavorir un estat mental més harmònic i equilibrat, procurant un major benestar intern i, en alguns casos, una millora en la pròpia salut mental, sense descartar una beneficiosa influència en trastorns psicosomàtics en cas que els pateixi.

Això no ha de reultar gens estrany, ja que la pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l'estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia. Aquesta definició evidencia la importància i la trascendència que suposen els factors mentals i socials en la salut i la malaltia de les persones.

Entre els diferents enfocaments psicològics trobem l'anomenat model ecològic o sistèmic, que atén a la globalitat ecològica de l'ésser humà i el seu entorn, sota la premissa de que el comportament de les persones i l'ambient s'influeixen mútuament. Aquest model estudia els canvis de conducta de la persona analitzant el procés de desenvolupament de l'organisme -cos i ment- en la seva relació i interacció amb l'entorn i el medi ambient, tant físic com social. La família, els amics, l'escola, l'alimentació, els hàbits de salut, la feina, la cultura, les tradicions, les institucions, l'economia, la qualitat ambiental o les relacions socials entre d'altres, són factors que estimulen i intervenen en la formació de valors, habilitats, hàbits de conducta o estats emocionals, i que, en combinació amb les característiques genètiques i constitucionals de cadascún, influeixen decisivament en el nostra desenvolupament i evolució vital, en el nostre comportament, en qui som, en com ens trobem... El nostre entorn és capaç de produir-nos felicitat o infelicitat, satisfacció o frustració, benestar o malestar, salut o malaltia, i incideix en el nostre estat de salut física i mental.

Un altre model, la psicología humanista anomenada també existencialista, confia plenament en l'esser humà com un ésser potencialment lliure i creatiu, posant èmfasi en la singularitat de cada un i en el desenvolupament d'aquesta singularitat, confiant en la seva tendència innata a l'espontaneïtat i a la autorealització. Es basa en la consciència i la responsabilitat de la seva experiència vital, estenent i evolucionant de forma harmònica i equilibrada el seu nivell de consciència, tant corporal com mental, i conreant l'emocional, l'intuïtiu, el contemplatiu i el creatiu de cadascú.

Permet aprofundir en els conflictes personals, prendre consciència de les dificultats i desenvolupar els propis recursos per afrontar-les, ampliant la capacitat de conèixer-se millor i integrar les experiències acumulades. Es dóna suport a la persona i se li facilita el retrobament amb si mateixa, potenciant els seus propis recursos per a resoldre els conflictes de forma madura, responsable i segura.

La psicologia transpersonal és un enfocament que sosté que l'ésser humà pot trascendir més enllà de si mateix, de la seva personalitat, del seu ego i del seu organisme. Sense ser una teràpia, pot facilitar la comprensió dels límits que ens envolten, els processos d'aprenentatge i d'autorealització, així com l'expansió de la consciència i la seva connexió amb una realitat mès gran i significativa, el que pot repercutir en una major satisfacció i harmonia interna, font de benestar i salut. Pot ajudar a persones que busquen alguna cosa més profunda, amb inquietuts de tipus més espiritual, més trascendent, que volen assolir una realització més plena del seu potencial humà i el despertar de la seva consciència.

El psicòleg Abraham Maslow (1908-1970) va contribuir de forma decisiva a la seva divulgació. En la seva famosa "piràmide" ens diu que primer es satisfan les necessitats bàsiques de la persona, és a dir, les necesitats fisiològiques bàsiques. Després les de seguretat, acceptació social i les d'autoestima. Un cop satisfetes aquestes, es desenvolupen necessitats i desitjos més elevats, com les necessitats d'autorealització. Al meu entendre, la piràmide de Maslow hauria de tenir forma de con invertit, perquè les necessitats més bàsiques, les que estan més a baix, son més materials i concentrades, de manera que la consciència de la persona està molt reduïda, mentre que quan va ascendint (de forma el.líptica) i ampliant la seva consciència amb necessitats més elevades i un major coneixement adquirit, aquesta es va expandint i fent-se menys material i alhora més espiritual, fluint pensaments i emocions més subtils i sensibles. No obstant això, més enllà de qualsevol creença, l'important és que el creixement de la persona es faci sobre una base sana i harmònica, resolent els conflictes i problemes propis de cada nivell, la qual cosa facilita una evolució més d'acord amb les seves necessitats interiors.

Aquest arsenal de tècniques psicològiques, i altres més que poso a la teva disposició, aplicades de forma peronalitzada i modulada a les teves necessitats, poden aportar-te un gran benefici per al teu benestar físic i mental.

Pàgina anterior: Demanar hora

Pàgina següent: Teràpia cognitiu-conductual

Canviar idioma